Anket Tasarımı

 

Anket çalışması, insanlardan veya insanlar hakkında, onların bilgileri, yaklaşımları ve davranışlarını tanımlamak, karşılaştırmak veya açıklamak için veri toplayan bir sistemdir. İnsanlara soru sorarak çok sayıdaki konuda bilgi edinmek mümkündür. Hatta bazı durumlarda, sistematik gözlem ile ulaşılamayacak veriler, soru cevap yöntemi ile toplanabilir.

Anket Tasarımı

Elde etmek istenilen veriler soru-cevap yöntemi ile toplanacağından sorular mümkün olan en yüksek cevap oranına ulaşacak şekilde tasarlanmaktadır. Cevaplama hatalarından kaçınmak için insanların rahat bir şekilde cevap vereceği anket soruları hazırlanmalıdır. Bunun için soru hazırlarken birçok unsur göz önüne alınmalıdır. Sorularda karmaşık ifadelerin kullanılması, ayrıntılara çok fazla yer verilmesi, önyargılı sorular ve seçenekler, soru ve cevaplar arasındaki uyuşmazlık, yanlış ifadeler gibi unsurlardan kaçınmak ve anketlerin işe yarar hale gelmesini sağlamak amacıyla anket tasarımı konusunda size yardımcı olmaktayız.

Veri Girişi ve Düzenlenmesi

Veriler deneyimli elemanlar tarafından hızlı bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Veri analizleri başlamadan önce verilerin incelenmesi ve temizlenmesi için her bir sorunun frekans tablosu çıkartılarak yanıt seçenekleri arasında bulunmayan, hatalı olarak giriş yapılmış olan seçenekler tespit edilip düzeltilmekte ve böylece doğru analiz sonuçları elde edilmektedir.

 

Veri Analizi ve Raporlama

Anket verilerinin analizinde kullanılan yöntemler:

  • Betimsel İstatistikler: Betimsel istatistikler en çok kullanılan ve daha ileri teknikler için temel teşkil eden analizlerdir. Bunlar, frekansları, oranları (yüzdeleri), merkezi yığılım ölçülerini (ortalama, medyan, mod), ve dağılım ölçülerini (standart sapma, varyans) içerir.
  • Regresyon ve Korelasyonlar: Regresyon ve korelasyon değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyar.
  • Farklar: Anket sonuçları arasındaki farkları tespit etmede kullanılan analizler ki-kare, t testleri ve varyans analizi (ANOVA) yöntemlerini içerir. Bu yöntemler temelde gruplar arasında fark olup olmadığı hipotezlerini ileri sürerler.
  • Değişimler: Bir grubun zaman içindeki değişimini tespit etmek için kullanılan belirli analiz yöntemleri vardır. Sürekli verilerle zaman içindeki değişimleri tespit etmek için özel t testi ve ANOVA biçimleri kullanılabilir.

 

Sonuçların Rapor Edilmesi

Anket sonuçları tablolar, diyagramlar, grafikler kullanılarak gösterilmektedir.

  • Tablo Kullanımı: Tabloların amacı, yanıtlayıcıları ve yanıtları betimlemek ve var olan ilişkileri ve değişimleri göstermektir.
  • Diyagramlar ve Grafikler: Diyagramlar her bir yanıt kategorisinin oranını bütün olarak görsel şekilde göstermekte kullanılırlar. Grafikler birçok bilginin bir bakışta özetini sağladıkları için anket verilerinin gösterilmesinde sık kullanılırlar.

Bir anket çalışmasının sonunda bu çalışmanın amaçlarını, yöntemlerini, sonuçlarını vb. içeren bir yazılı rapor oluşturulur.