F Testi (Varyans Analizi = ANOVA)

 

Varyans analizi iki ya da daha fazla gruba ait ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı ile ilgili hipotezleri test etmek için kullanılmaktadır. İki grubun ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı t testi kullanılarak da incelenebilir. Eğer ikiden fazla grubun ortalamaları karşılaştırılacak ise F Testi diğer bir ismiyle Varyans Analizi (ANOVA, Analysis Of Variance) uygulanır. İkiden fazla grubun ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test eden F testinin hipotezi aşağıdaki gibidir.

 

            H0 : µ1 = µ2 = µ3 = …………… = µN                Yani ortalamalar arasında fark yoktur.

            HA : Ortalamalardan en az ikisi arasında anlamlı fark vardır.

Çalışanların örgür kültürü düzeylerinin çalıştığı sektöre göre farklılık gösterip göstermediğini test eden F testine ait örnek aşağıda gösterilmiştir.

 

Yukarıdaki veriler doğrultusunda aşağıdaki hipotezleri test edebiliriz.

H0 : Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre anlamlı farklılık göstemez.
HA : Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre anlamlı farklılık gösterir. 

Yukarıdaki hipotezleri test etmek için veriler SPSS ortamına aktarıldıktan sonra aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir.

 

Yukarıdaki adımları sırası ile gerçekleştirip Continue daha sonra da OK butonlarına tıklayarak aşağıdaki SPSS çıktısını alabilirsiniz.

Yukarıdaki tablolarda verilerimize ait tanımlayıcı istatistikler ve varyans analizi değerleri bulunmaktadır. Descriptive tablosundaki Mean değerleri tablonun en solunda bulunan sektör çalışanlarının ortalama örgüt kültürü düzeyini göstermektedir. Tekstil sektöründe çalışanların örgütsel kültür düzeyleri (3,84932) en yüksek düzeyde iken gıda sektöründe çalışanların örgütsel kültür düzeyi ise (2,9375) en düşük düzeydedir. %95 güven düzeyinde yapılan F testi sonucuna göre örgüt kültürü için anlamlılık değeri p=0,028<0,05 bulunmuştur. Örgütsel kültür için p<0,05 olduğundan HA hipotezi kabul edilir. Yani;  Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre anlamlı farklılık gösterir.  

 

Yukarıdaki Varyans Analizi (F Testi) veya SPSS ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa buraya tıklayarak destek alabilirsiniz.